Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú. Có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, bao gồm: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Hiên nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú có 12 người, trong đó: 01 Trường phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 10 chuyên viên.