Thầy Đỗ Nguyên Trí Tổ trưởng. 

Nhiệm vụ: Phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của ngành và cơ quan phòng; theo dõi kết quả công vụ cơ quan, các trường và chất lượng công chức, viên chức; thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan và của ngành.